!!! Vážení zákazníci! Rádi bychom vás informovali, že naše telefonní linka je momentálně nedostupná. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, napište na info@petissimo.cz. Děkujeme za pochopení. !!!

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů GDPR

Zkrácené informace společnosti Petissimo Kft. o ochraně osobních údajů

o zpracování osobních údajů dostupných prostřednictvím webové stránky

Společnost Petissimo Kft. (sídlo: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146., číslo v obchodním rejstříku: 17-09-011567, IČDPH: CZ684908024, telefonní číslo: +420 (51) 781-0299, e-mail: info@petissimo.cz, samostatně zastupuje: Dr. Józsefné Varga jednatel), jako Zpracovatel považuje za důležité respektování a uplatňování práv souvisejících se zpracováním osobních údajů svých zákazníků a každé jiné dotčené fyzické osoby (dále jen subjekty údajů), proto touto formou informuje subjekty údajů, že respektuje osobnostní práva subjektů údajů, a v rámci zpracování údajů postupuje ve smyslu materiálních a procesních pravidel maďarského platného práva, aktuálně platných pravidel pro ochranu a bezpečnost osobních údajů, jakož i jiných interních pravidel.

Tyto krátké Informace o ochraně osobních údajů jsou výtažkem Pravidel pro ochranu a bezpečnost osobních údajů Zpracovatele (dále jen: Pravidla), která byla vytvořena s tím cílem, aby subjekty údajů v krátkosti informovala o podstatných pravidlech zpracování osobních údajů Zpracovatele dostupného prostřednictvím internetu. Tyto Informace jsou považovány za přílohu Pravidel a ohledně okruhu otázek, tématikou, které nejsou uvedeny v Informacích, jsou směrodatná nařízení Pravidel, jakož i vztahujících se právních předpisů, a interpretují se společně s nimi. Informace a Pravidla jsou v plném rozsahu průběžně dostupné na podstatném místě zpracování údajů, na adrese 1094 Budapest, Táblás u. 36.

Kdo jsou subjekty údajů?

Okruh subjektů údajů: Subjekt údajů je kterákoli fyzická osoba, která je identifikována nebo kterou je možné - přímo či nepřímo - identifikovat na základě určitého osobního údaje, jejíž osobní údaje Zpracovatel zpracovává. Subjektu údajů jsou tedy například zákazníci, osoby registrující se na webovou stránku a přihlášené k zasílání listu s novinkami.

Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Údaje zpracovávají spolupracovníci Zpracovatele, výhradně v míře nezbytně nutné pro výkon svých úkolů.

Zpracovatel vyrozumívá subjekty údajů, že vykonává součinné, společné zpracování údajů s podmínkami, patřícími do Firemní skupiny Tolnagro, jako jsou provozovatelé Tolnagro Kft., a PrimaVet Kft., Newcopharm Hungária Kft., Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Állatkórház Kft, Tolnavet Állatgyógyászati Kft., Trans-cor-vet Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft., v souvislosti s následujícími zpracováními údajů, z níže uvedených důvodů:

a) zpracování údajů v souvislosti s korespondencí se Zákazníky:

1. cíl společného zpracovávání údajů: obsluha klienta Subjektu údajů na co nejvyšší úrovni

2. okruh údajů, zpracovávaných v rámci společného zpracování údajů a jejich cíl:

jméno* - identifikace

telefonní číslo - udržování kontaktu

e-mailová adresa* - udržování kontaktu

otázka, dotaz, jiný údaj poskytnutý Subjektem - údajů poskytnutí odpovědi

1. způsob společného zpracování údajů: společná databáze, přístup, ke které je řízen úrovněmi oprávněním určenými pro jednotlivé Zpracovatele, k databázi může mít přístup pouze ten, kdo má v souvislosti s ní úkol.

Jakou činnost zpracování údajů provádí Zpracovatel a z jakého důvodu, po jakou dobu zpracovává mé osobní údaje?

Jednorázové vyžádání informací

Zpracovatel umožňuje subjektům údajů, aby poskytnutím svých údajů, které jsou uvedeny níže, požadovaly od Zpracovatele informace.

Vyžádání informací je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která se dostane do styku s Zpracovatelem, a od Zpracovatele si vyžádá informace, za poskytnutí svých osobních údajů.

Okruh důvodů zpracování osobních údajů:

jméno* - identifikace

telefonní číslo - udržování kontaktu

e-mailová adresa* - udržování kontaktu

obsah otázky* - poskytnutí odpovědi

Cílem zpracování osobních údajů je poskytnutí vhodné informace pro subjekt údajů a udržování vztahů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: na elektronické a/nebo na papírové bázi, v závislosti na způsobu kontaktování Subjektu údajů.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do uskutečnění cíle. V případě, že se k vyžádání informace a/nebo poskytnutí informace váže právní účinek, nebo se v podobně značné míře týká buď subjektů údajů nebo Zpracovatele, Zpracovatel zpracovává osobní údaje v aktuálně platné době promlčení.

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytují.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Údaje spravované v rámci průběžné, pravidelné komunikace se Subjektem údajů

Zpracovatel zajišťuje, aby Subjekt údajů s ním komunikoval různými způsoby a na různých fórech průběžně nebo pravidelně. Uvedením několika příkladů takovými jsou komunikace na elektronickém základě, jako jsou e-mail, nebo komunikace uskutečněna poštou nebo telefonicky, atd. (např. korespondence se Subjektem údajů).

Právním základem zpracovávání údajů je dobrovolný souhlas subjektů údajů. V tom případě, že Zpracovatel a Subjekt údajů uzavřou navzájem dohodu například o využití některého z produktů Zpracovatele, právní základ zpracování osobních údajů je založen na uzavřené smlouvě. Kontaktování a udržování kontaktů, v tom případě může být zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu Subjektu údajů, třetí osoby nebo Zpracovatele, jakož i na jiném právním základě, který je určen v právních předpisech, může být například i na základě právních předpisů povinné (viz. kapitolu Pravidel s názvem Právní základ, zákonnost). Zpracovatel v případě požádání informuje dotyčnou osobu, podle jakého právního základu zpracovává jeho osobní údaje.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, včetně fyzické osoby, která jedná jménem a v zastoupení organizace, která kromě jednorázového vyžádání informací udržuje vztahy se Zpracovatelem průběžně nebo pravidelně.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno* - identifikace

telefonní číslo - udržování kontaktu

e-mailová adresa* - udržování kontaktu

otázka, dotaz, jiný údaj poskytnutý dotyčnou osobou - poskytnutí odpovědi

Cílem zpracování osobních údajů je udržování kontaktu se Subjektem údajů, zodpovězení, vyřešení vzniklých otázek, dotazů a jiných.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: na elektronické a/nebo na papírové bázi, v závislosti na způsobu kontaktování Subjektu údajů.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do uskutečnění cíle, nebo pokud si to vyžaduje oprávněný zájem nebo plnění povinnosti Subjektu údajů nebo třetí osoby nebo Zpracovatele, tak po realizaci cíle, do zániku oprávněného zájmu, nebo do přetrvávání povinnosti. Pokud na základě způsobu zpracování údajů nebo jiné záležitosti právní předpis povinně určuje dobu zpracování osobních údajů, v tom případě Zpracovatel zpracovává osobní údaje v době, která je určena v použitelném právním předpisu.

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytuje.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Věrnostní program

Evidence a program pro stálé zákazníky Zpracovatele je exkluzivní služba pro určitou skupinu subjektů údajů, jejímž cílem je poskytování slev pro zúčastněné subjekty údajů v evidenci, která slouží k tomuto účelu.

Účast na programu stálých zákazníků je vázán na splnění požadavku určeného v pravidlech, která se od těchto Pravidel formálně odlišují, a je vázána na dobrovolném souhlasu subjekty údajů.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která již dříve využila služby Zpracovatele, splnila podmínky potřebné k tomu, aby se stala stálým zákazníkem, a za poskytnutí svých osobních údajů se chce stát stálým zákazníkem.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno - identifikace

adresa - udržování kontaktu

telefonní číslo - udržování kontaktu

e-mailová adresa - udržování kontaktu

oznámení přihlášení se na doručování dopisů s novinkami - odeslání listů s novinkami

datum nákupů ve webshopu - identifikace

Cílem zpracování osobních údajů je identifikace subjektů údajů, poskytnutí a kontrola jejich oprávnění, informování subjektů údajů o slevách, akcích a jiném, určených výhradně pro stálé zákazníky/stálé hosty, udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronický, manuální.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštních pravidlech.

Dotčená práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole pravidlech.

Členský status se po 3 (tří) letech po využití poslední služby stane neaktivním.

Může se stát, že k účasti na jiných akcích a programech, určených výhradně pro stálé zákazníky je třeba poskytnutí dalších osobních údajů, ale v takových případech Zpracovatel současně s vyžádáním údajů písemně informuje subjekt údajů o cíli, způsobu a době zpracování osobních údajů. Takové písemné informace se považují za přílohy těchto Pravidel, proto se na ně vztahuje platnost Pravidel.

Doba zpracování osobních údajů: až do vymazání na žádost Subjektu údajů / do uplynutí určeného termínu (3 roky).

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytuje.

Organizační a technická opatření v zájmu ochrany zpracovávaných dat: viz. ve zvláštní kapitole.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

Spravování osobních údajů v souvislosti s kupony

Zpracovatel umožňuje, aby Subjekt údajů zaměnil různé kupóny, které je možné v dané hodnotě použít na produkty Zpracovatele.

Použití kuponu je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která chce zaměnit kupóny v souvislosti s produkty Zpracovatele.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno uživatele* - identifikace

e-mailová adresa* - udržování kontaktu

hodnota kuponu* - údaj potřebný pro realizaci a pro fakturaci

kód kuponu* - identifikace

Cílem zpracování údajů je to, aby Subjekt údajů mohl poskytnutím svých údajů získat individuální nabídky v souvislosti s kupónem, aby mohla zaměnit kupón, jakož i udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: na elektronické a / nebo na papírové bázi, manuálně.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštních pravidlech.

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole pravidlech.

Doba zpracování osobních údajů: trvá do promlčení použitelnosti práv a povinností vyplývajících z toho právního vztahu, v souvislosti s kterýmž právním vztahem Zpracovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s takovými údaji, které jsou uváděny na potvrzeních, a stvrzenka je podkladem pro účetní vyúčtování, je doba zpracování osobních údajů podle odstavce (2) § 169. zákona č. C z roku 2000 alespoň 8 let.

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytuje.

Organizační a technická opatření v zájmu ochrany zpracovávaných dat: viz. ve zvláštní kapitole.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Odeslání listů s novinkami

K zasílání novinek se Subjekt údajů může přihlásit před využitím nebo během využívání služeb nebo jiným odlišným způsobem, prostřednictvím svých údajů určených v následujících.

Přihlášení k zasílání novinek je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která chce získat informace o zprávách, akcích, slevách Zpracovatele, proto se poskytnutím svých osobních údajů přihlásí na službu zasílání novinek.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno - identifikace

e-mailová adresa - odeslání listů s novinkami

Cílem zpracování osobních údajů v souvislosti s dopisem s novinkami je úplné obecné nebo individuální informování subjektů údajů o nejnovějších akcích, událostech, zprávách Zpracovatele, o změnách a neuskutečnění služeb.

Odeslání listů s novinkami provádí zprostředkovatel, který je pověřen tímto úkolem, určený v příloze č. I. těchto Pravidel, jménem a ve prospěch Zpracovatele, na základě související smlouvy.

Odeslání listů s novinkami se uskutečňuje výhradně za předchozího souhlasu subjektu údajů.

Zpracovatel, zprostředkovatel Zpracovatele zpracovává osobní údaje získané s tímto účelem výhradně, dokud se Subjekt údajů neodhlásí ze seznamu zasílání novinek, nebo v případě podle bodu č. 11. neposkytne potvrzení.

Subjekt údajů se ze zasílání novinek může kdykoliv odhlásit na spodku elektronických listů, jakož i prostřednictvím žádosti o odhlášení, odeslané na e-mailovou adresu info@petissimo.cz.

Poštovní formou se můžete odhlásit ze zasílání novinek na adrese: Petissimo Kft., 1142 Budapest, Komáromi út 35-37.

Zpracovatel seznam zasílání novinek každé tři roky zkontroluje, a pro odesílání listů s novinkami po třech letech vyžádá souhlas. Údaje toho Subjektu údajů, která neposkytne potvrzující souhlas, Zpracovatel vymaže z databáze.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: na elektronický, manuální.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do vymazání požadavku Subjektu údajů, nebo pokud Subjekt údajů neposkytne další souhlas.

Zpracovatel a zprostředkovatel o návštěvnosti listů s novinkami, pomocí kliknutí na odkazy uvedené v listech s novinkami, vede statistiku.

Registrace na webovou stránku

Zpracovatel umožňuje subjektům údajů, aby se zaregistrovaly na webovou stránku, čímž usnadní proces využívání služeb dostupných prostřednictvím webové stránky.

Registrace je založena na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovou stránku Zpracovatele dobrovolně, poskytnutím svých osobních údajů.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno* - identifikace

telefonní číslo* - udržování kontaktu

číslo na mobil - udržování kontaktu

e-mailová adresa* - informace potřebná pro udržování kontaktu / vstup se doručí na e-mailovou adresu, čímž slouží i k identifikaci

heslo - potřebné pro identifikaci / pozdější vstup

adresa (PSČ, město, veřejné prostranství, číslo domu, patro) - údaj potřebný pro doručení / fakturaci

jiná otázka, dotaz - pro poskytnutí odpovědi

označení zvoleného komunikačního kanálu - udržování kontaktu

údaje vztahující se na domácí zvířátko - informace potřebná pro zasílání novinek

označení způsobu doručení - potřebné pro plnění

označení způsobu platby - potřebné pro plnění

oznámení přihlášení se na doručování různých dopisů s novinkami - pro přihlášení se k odběru novinek

facebookový profil - identifikace

Cílem zpracování osobních údajů je registrace údajů Subjektu údajů, poskytnutí, uplatnění, kontrola její oprávnění, slev, přístupů, usnadnění využívání služeb, jakož i udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronicky, manuální.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do vymazání na žádost Subjektu údajů.

Poskytování údajů: poskytuje se směrem k poskytovateli úložného prostoru (viz příloha č. I.).

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Přihlášení na webové stránce

Uživatel se po zaregistrování může přihlásit na webovou stránku.

Přihlášení je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovou stránku Zpracovatele dobrovolně, poskytnutím svých osobních údajů.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

e-mailová adresa poskytnutá v rámci registrace - identifikace pro přihlášení

heslo* identifikace - pro přihlášení

facebookový profil - identifikace pro přihlášení

Cílem zpracování osobních údajů je identifikace subjektů údajů, přihlašujících se na webovou stránku, zabezpečení, kontrola jejich oprávnění, - podle potřeby - modifikace jejich dřívější poskytnutých údajů, jakož i udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronicky, manuální.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do vymazání na žádost Subjektu údajů.

Poskytování údajů: poskytuje se směrem k poskytovateli úložného prostoru (viz příloha č. I.).

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednávkou

Zpracovatel umožňuje subjektu údajů, aby prostřednictvím jeho webové stránky objednal jeden nebo více produktů (služeb).

Objednání je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovou stránku Zpracovatele dobrovolně, poskytnutím svých osobních údajů.

Okruh zpracovávaných osobních údajů:

jméno* - identifikace

e-mailová adresa* - udržování kontaktu

heslo - vstup/identifikace

Země - údaj potřebný pro fakturaci

město - údaj potřebný pro fakturaci

adresa - údaj potřebný pro fakturaci

telefonní číslo - udržování kontaktu

název a počet kusů objednaného produktu - údaj potřebný pro realizaci a pro fakturaci

způsob platby - údaj potřebný pro fakturaci

fakturační adresa (jméno, země, PSČ, město, ulice, číslo domu, doplňující údaje)* - údaj potřebný pro fakturaci

doručovací adresa (jméno, země, PSČ, město, ulice, číslo domu, doplňující údaje)* - údaj potřebný pro doručení

způsob doručení, zvolený Subjektem údajů* - údaj potřebný pro doručení

číslo platební karty - údaj potřebný pro peněžní plnění uskutečněné platební / kreditní kartou

CVV kód údaj - potřebný pro peněžní plnění uskutečněné platební / kreditní kartou

datum splatnosti platební karty - údaj potřebný pro peněžní plnění uskutečněné platební / kreditní kartou

identifikátor objednávky* - potřebný pro možnost pozdějšího vyhledání objednávky

datum objednávky* - potřebný pro plnění, vyhledání

celková částka - údaj potřebný pro peněžité plnění

kód kuponu - údaj potřebný pro peněžité plnění

Cílem zpracování osobních údajů je identifikace subjektů údajů, které prostřednictvím webové stránky objednají produkt, zajištění, kontrola jejich oprávnění, zjednodušení a zajištění objednávky, jakož i udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronicky, manuálně v případě vystavení potvrzení na papírovém základě na základě papíru.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: trvá do promlčení použitelnosti práv a povinností vyplývajících z toho právního vztahu, v souvislosti s kterýmž právním vztahem Zpracovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s takovými údaji, které jsou uváděny na potvrzeních, a stvrzenka je podkladem pro účetní vyúčtování, je doba zpracování osobních údajů podle odstavce (2) § 169. zákona č. C z roku 2000 alespoň 8 let.

Poskytování údajů: poskytuje se směrem ke třetímu Partnerovi, který provádí doručování, pokud to neprovádí sám Zpracovatel. O Partnerech viz Přílohu č. I.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s odesíláním sms

Subjekt údajů se v souvislosti se svou objednávkou může přihlásit na službu odesílání sms zpráv Zpracovatele prostřednictvím svých v následujících určených dat. Služba odesílání sms zpráv se nepovažuje za reklamu na základě bodu d) § 3. zákona č. XLVIII. z roku 2008, ale je funkcí pro pohodlí, jejímž prostřednictvím Subjekt údajů získá informace o statutu své objednávky.

Používání služby odesílání sms je založeno na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která chce získat informace o statutu své objednávky, proto poskytnutím svých osobních údajů se přihlásí ke službě odesílání sms.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno - identifikace

telefonní číslo - potřebné pro odesílání sms

Cílem zpracování osobních údajů v souvislosti s odesíláním sms je informování subjekty údajů šité na míru o stavu její objednávky.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronicky, registrování je manuálně, odesílání je automatické.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčená práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Pokud odesílání sms se uskutečňuje jménem a ve prospěch Zpracovatele, na základě vztahující se smlouvy zprostředkovatel, v tom případě se osoba zprostředkovatele určí v Příloze č. I. těchto Pravidel.

Zpracovatel a Zprostředkovatel Zpracovatele (viz. Příloha č. I.) zpracovává osobní údaje registrovány s tímto cílem výhradně, dokud se neuskuteční realizace objednávky subjektu údajů, nebo v dřívější době, dokud subjekt údajů nepožádala o vymazání údajů.

Subjekt údajů se z databáze může kdykoliv odhlásit zprávou odpovědi odeslanou na sms, jakož i prostřednictvím žádosti o odhlášení, odeslané na e-mailovou adresu info@petissimo.cz.

Subjekt údajů se můžete odhlásit ze zasílání sms zpráv poštovní formou na adrese: Petissimo Kft., 1142 Budapest, Komáromi út 35-37.

Zpracování údajů v souvislosti s používáním platební karty

Zpracovatel umožňuje, aby subjekt údajů uhradil protihodnotu produktů platební kartou (včetně kreditní karty).

Zpracovatel obdrží výhradně identifikátor transakce a oznámení o úspěšnosti, jako údaj, údaje platební karty nezpracovává.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která chce platit platební kartou.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

identifikátor - transakce identifikace pro finanční transakci

úspěšnost identifikace - pro finanční transakci

Cílem zpracování osobních údajů je podpora finančního plnění platební kartou.

Zdroj dat: partnerská banka.

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytuje.

S přihlédnutím k tomu, že Subjekt údajů může prostřednictví internetu platit platební kartou, Zpracovatel vykoná vše, co je od něj očekávatelné v zájmu toho, aby se k jeho vědomí dostalo co možná nejméně údajů, po co možná nejmenší dobu. S údaji se může seznámit výhradně vedení Zpracovatele.

Zpracování údajů, identifikaci platebních karet, zatížení karty, a prostřednictvím toho příslušného bankovního účtu provádí daná banka na základě svých vlastních pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů, jakož i obchodních a jiných pravidel.

S doplněním výše uvedených je doba zpracovávání osobních údajů 5 let (doba promlčení).

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s bankovními údaji

Zpracovatel umožňuje, aby Subjekt údajů zaplatil protihodnotu produktů prostřednictvím bankovního převodu, dále Zpracovatel hradí mzdu a jiných náležitostí svých Spolupracovníků převodem, jakož i plnění svých finančních povinností vůči třetím osobám uskutečňuje bankovním převodem.

Převod Subjektem údajů přes banku je založen na dobrovolném souhlasu, finanční plnění směrem k Subjektem údajů, jak směrem k Zaměstnancům a jiným třetím stranám, a tím i zpracování jejich údajů jsou na základě právních předpisů a smlouvy povinná.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která chce platit prostřednictvím bankovního převodu, dále každý Spolupracovník a každá třetí strana, směrem, kterým se provádí převod, iniciován Zpracovatelem.

Okruh a cíl zpracování osobních údajů

jméno držitele účtu - identifikace

číslo bankovního účtu - identifikace

oznámení - identifikace

částka - identifikace

Cílem zpracování osobních údajů je pomoc, kontrola peněžního plnění uskutečněného ze strany Subjektu údajů, jakož i uskutečnění finančního plnění směrem k Subjektu údajů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: na elektronické a / nebo na papírové bázi, manuálně.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

V zájmu zachování bankovního a obchodního tajemství Zpracovatel vykoná vše, co je v jeho silách v zájmu toho, aby výše uvedené údaje se dostaly na vědomí výhradně toho spolupracovníka, v případě, kterého je to v zájmu výkonu jeho úkolů nezbytně potřebné a disponuje k tomu vhodným oprávněním.

Činnost, které se zpracování osobních údajů týká, jakož i proces, jsou následující:

Subjekt údajů provede bankovní převod prostřednictvím jím zvoleného a pro něj dostupného kanálu.

Subjekt údajů uskutečněním převodu pro Zpracovatele umožní seznámení s jeho výše uvedenými údaji, tedy po úspěšném bankovním převodu na bankovní účet Zpracovatele bude přijata převáděná částka a výše uvedené údaje.

V případě bankovního převodu, který proběhne ze strany Zpracovatele, Spolupracovník Zpracovatele na základě faktur, stvrzenek a jiných sestaví seznam adresátů převodu, k nim připojí částky, které znamenají finanční plnění, následně po schválení vedením uskuteční bankovní převod.

Zpracovatel bankovní převody, nezávisle na tom, zda se jedná o příchozí nebo odchozí převody, zkontroluje.

Údaje bankovního převodu může Zpracovatel postoupit svému Zprostředkovateli, pokud disponuje Zprostředkovatelem, pověřeným se související úlohou (např. účetnictví).

Doba zpracování osobních údajů ohledně identifikačních a kontaktních údajů trvá do promlčení použitelnosti práv a povinností vyplývajících z toho právního vztahu, v souvislosti s nímž právním vztahem Zpracovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s takovými údaji, které jsou uváděny na potvrzeních, a stvrzenka je podkladem pro účetní vyúčtování, je doba zpracování osobních údajů podle odstavce (2) § 169. zákona č. C z roku 2000 alespoň 8 let.

Organizace výherní soutěže

Zpracovatel umožňuje subjektům údajů, aby se poskytnutím svých níže uvedených údajů zúčastnili výherní soutěže, na základě pravidel, vztahujících se na danou výherní soutěž. Aktuální výherní soutěž / aktuální výherní soutěže a vztahující se pravidla a podmínky soutěže jsou dostupná na webové stránce.

Účast na výherní soutěži je založena na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Každá fyzická osoba, která se chce poskytnutím svých údajů zúčastnit výherní soutěži organizované prostřednictvím Zpracovatele.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

jméno* - identifikace

telefonní číslo - udržování kontaktu

e-mailová adresa - udržování kontaktu

Cílem zpracování osobních údajů je identifikace subjektů údajů během losování, jakož i udržování kontaktů.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronický, manuální.

Poskytování údajů: třetí straně se neposkytuje.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů ohledně identifikačních a kontaktních údajů trvá do promlčení použitelnosti práv a povinností vyplývajících z toho právního vztahu, v souvislosti s kterýmžto právním vztahem Zpracovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s takovými údaji, které jsou uváděny na potvrzeních, a stvrzenka je podkladem pro účetní vyúčtování, je doba zpracování osobních údajů podle odstavce (2) § 169. zákona č. C z roku 2000 alespoň 8 let.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové neuskutečňuje.

V souvislosti s údaji označenými *-kou Zpracovatel upozorňuje na to, že pokud je Subjekt údajů Zpracovateli neposkytne, v tom případě Zpracovatel zamítne poskytnutí služby (zpracování dat).

Přítomnost na stránkách sociálních médií a marketing

Zpracovatel je dostupný na společenském portálu Facebook, jakož i na jiných společenských stránkách.

Používání sociálních stánek, mezi nimi používání zejména stránky Facebook, a prostřednictvím toho kontaktování Zpracovatele a udržování kontaktu s ním, a jiné činnosti, povolené sociální stránkou jsou založeny na dobrovolném souhlasu.

Okruh subjektů údajů: Ty fyzické osoby, které následují, sdílejí, lajkují sociální stránky Zpracovatele, především stránku, nacházející se na sociální stránce facebook.com nebo obsah, který se na něm objevuje.

Okruh cíl zpracování osobních údajů:

zveřejněné jméno Subjektu údajů - identifikace

zveřejněna fotografie Subjektu údajů - identifikace

zveřejněna e-mailová adresa Subjektu údajů - udržování kontaktu

zpráva odeslána prostřednictvím společenské stránky subjekty údajů - podklad pro udržování kontaktů, poskytnutí odpovědi

výsledek hodnocení nebo jiného úkonu subjekty údajů - cíl zlepšení kvality nebo jiné činnosti

Zpracovatel se Subjekty údajů komunikuje prostřednictvím sociálních stránek výhradně tehdy, a cíl takto spravovaného okruhu údajů se stává podstatným tehdy, pokud Subjekt údajů kontaktuje Zpracovatele prostřednictvím sociální stránky.

Cílem přítomnosti na sociálních portálech, zejména na Facebook-u, a souvisejícího zpracování údajů je sdílení, publikace, marketing obsahu nacházejícího se na webové stránce prostřednictvím sociální stránky. Pomocí sociální stránky se Subjekt údajů může informovat i o nejnovějších akcích.

Subjekt údajů na základě podmínek sociální stránky dobrovolně souhlasí se sledováním, lajkováním obsahu Zpracovatele. S uvedením příkladu, na zprávy, zveřejněné na nástěnce na stránce Facebook-u se Subjekt údajů může přihlásit kliknutím na tlačítko "like" / "líbí se mi to", nacházející se na stránce, a tím souhlasí se zveřejněním zpráv a nabídek Zpracovatele na své vlastní nástěnce, a prostřednictvím tlačítka "dislike" / "nelíbí se mi to" se může odhlásit, dále prostřednictvím nastavení nástěnky může vymazat nežádoucí zprávy, zobrazené na nástěnce.

Subjekt údajů může Zpracovatele hodnotit textem nebo čísly, pokud to sociální stránka umožňuje.

Zpracovatel na své sociální stránce, zejména na své Facebook stránce zveřejňuje i obrázky / videa o různých událostech, o službách Zpracovatele a o jiných. Zpracovatel může Facebookovou stránku spojit s oněmi sociálními stránkami, na základě pravidel sociální sítě Facebook, proto pod zveřejněním na stránce Facebook-u je třeba rozumět i zveřejnění na takových připojených sociálních portálech.

Pokud se nejedná o snímek masy lidí, nebo záznam o veřejném účinkování, (Obč. Zák. § 2:48), Zpracovatel před zveřejněním obrázků si vždy vyžádá písemný souhlas subjekty údajů.

Subjekt údajů může získat informace o zpracování osobních údajů dané sociální stránky na dané sociální stránce, v souladu s tím, o zpracování údajů Facebook-u může získat www.facebook.com.

Zdroj osobních údajů: sám Subjekt údajů.

Způsob zpracování údajů: elektronický, manuální.

Technická a organizační opatření: viz. ve zvláštní kapitole

Dotčena práva a využívání práva: viz. ve zvláštní kapitole.

Doba zpracování osobních údajů: do vymazání na žádost Subjektu údajů.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: v souvislosti se zpracováním údajů se takové ze strany Zpracovatele neuskutečňuje.

Údaje o návštěvě webové stránky

Odkazy a linky

Webová stránka Zpracovatele může obsahovat i takové odkazy, které ukazují na takové stránky, které neprovozuje Zpracovatel, slouží pouze pro informování návštěvníků. Zpracovatel nemá žádný vliv na obsah a bezpečnost webových stránek Zpracovaných partnerskými společnostmi, proto za ně ani neodpovídá.

Zadáme Vás, abyste si prohlédli Pravidla pro zpracování osobních údajů, respektive prohlášení o ochraně osobních údajů stránek, které navštěvujete ještě před tím, než byste své údaje poskytli v jakékoliv formě.

Zprostředkovatelé při zpracování osobních údajů:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

kurýrní činnost

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.  

Na odesílání dopisů s cílem marketingu a poskytování informací

Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.

1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

Serverové hostingové služby (služba poskytování úložného prostoru (cPanel), služba Backup server, Serverová hostingové služby, služba pronájmu serveru)

Dream Interactive Kft. - Seeme

1027 Budapest, Medve utca 24.

V případě problematických objednávek rychlé oznámení prostřednictvím sms

Netgo.hu Kft

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204

Provoz a rozvoj webové stránky

Cookie

Název cookie Funkce Trvání

userlike zpráva chat-u 1 rok

capturly optimalizace, analýza 1 rok

Google Analytics optimalizace, analýza 4 roky

getsitecontrol průzkum spokojenosti 1 rok

beamer zprávy 2 roky

google adwords inzeráty, remarketing 2 roky

scarab inteligentní nabídkový systém 1 rok

maileon odeslání listů s novinkami 2 roky

facebook přihlášení nejsou uloženy údaje

google optimize A/B testování, optimalizování 1 rok

Capturly

Z toho důvodu, abychom mohli naše stránky přizpůsobit k požadavkům našich zákazníků, používáme systém Capturly (https://capturly.com), jehož prostřednictvím se uskutečňuje sběr a ukládání dat z marketingových a optimalizačních účelů. Tyto údaje používáme pro vytvoření uživatelských profilů fungujících pod falešným jménem. Bez zvláštního souhlasu subjekty údajů, vztahující se k této záležitosti, shromážděné údaje nebudou vhodné k tomu, aby mohly individuálně identifikovat návštěvníka webové stránky, a nebudou spojené ani s osobními údaji nositele falešného jména. V souvislosti s tím budou zpracovány a uloženy údaje Vašeho internetového prohlížeče a nástroje používaného na surfování po internetu (krajina, IP adresa v anonymizovaných tvaru, typ zařízení, rozměry vaší obrazovky, typ prohlížeče, typ operačního systému, navštívené stránky, čas návštěvy). Sběr a ukládání dat můžete vypnout ve Vašem vlastním internetovém prohlížeči, o čem můžete najít obšírněji informace na následujícím odkazu: https://capturly.com/opt-out.

GetSiteControll:

v zájmu zlepšování mobilního vzhledu naší webové stránky, pro naše zákazníky, kteří nás navštíví z telefonu, zobrazíme formulář sestávající ze dvou kroků, jehož vyplnění je volitelné. Vyplnění formuláře je zcela anonymní, analyzuje použitelnost stránky z telefonu.

Beamer:

Naše aplikace Beamer je vhodná na správu našich novinek. Při návštěvě do prohlížeče vloží koláček, a uživateli odesílá oznámení, pokud byly od jeho návštěvy přidány nové informace. Na počítači je zobrazen malý zvonek nahoře, v případě oznámení s počtem oznámení, na telefonu - tabletě se nachází v pravém dolním rohu. Neukládá žádné osobní údaje s možností zpětné identifikace, IP adresu přeměňuje na random název.

Scarab:

inteligentní nabídka, která monitoruje chování návštěvníka anonymním, neidentifikovatelným způsobem, na základě toho poskytuje doporučení produktů. Je nezbytným prvkem jednoduchého opětovného nakupování, aby zakoupené, vyhledávané produkty byly pro návštěvníka dostupné přímo i při příští návštěvě.

Userlike:

řídící platforma on-line chatu. Je vhodná pro poskytování pomoci návštěvníkům v rámci nakupování, pokud si zvolíme funkci chatu, nacházející se v levém dolním rohu. V případě těch návštěvníků, kteří využijí tuto službu, jejich údaje, poskytnuté v rozhovoru, jakož i text rozhovoru ukládáme po dobu 6 měsíců, následně je vymažeme.

Google Analytics:

Webová stránka používá Google Analytics, službu Google Inc. ( "Google") pro analýzu webu. Google Analytics odesílá na Váš počítač takzvané "koláčky", které se uloží a odesílají informace o údajích návštěvy. Údaje koláčků ukládá v každém případě Google, na svých amerických serverech. Osobní údaje, přicházející do Analytics, např. IP-adresa, identifikátor objednávky, předává Google pro systém šifrovaně, proto pro nás údaje návštěvníka nejsou identifikovatelné. Používání koláčků můžete vhodným nastavením softwaru svého internetového prohlížeče zakázat. Sběr a používání dat prostřednictvím Google (koláčky a IP adresa) můžete zakázat i stažením plug-inu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Namísto plug-inu, nebo v prohlížečích mobilních zařízení klepnutím na tento odkaz pro instalaci zákazového koláčku, který v dalším zakáže shromažďování údajů v rámci Google Analytics na této webové stránce. Zákaz zůstává v platnosti, dokud nevymažete jeho koláček. Pokud byl koláček vymazán, stačí znovu kliknout na odkaz. O podmínkách použití a směrnici pro ochranu osobních údajů Google Analytics můžete najít informace na níže uvedených stránkách: 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 

Používáme i Google Remarketing, inzertní službu Google, pomocí které můžeme zobrazovat cílené inzeráty pro předchozích návštěvníky webové stránky. Tato funkce obsahuje remarketing mezi zařízeními, použitím Google AdWords a DoubleClick. Pokud poskytnete souhlas k tomu, aby Google přiřadil Vaši webovou a vyhledávací historii ve Vašemu Google účtu, v tom případě Google společně použije informace pocházející z Vašeho Google účtu a z Google Analytics na šití inzerátů na míru, a pro určení dat cílové skupiny mezi nástroji. Jako Google uživatel můžete poskytnout své vlastní inzertní nastavení a můžete vypnout zobrazování individualizovaných inzerátů ve svém "Vlastním účtu". Sběr a používání dat prostřednictvím Google můžete zakázat i stažením plug- inu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Analytika, Facebook pixel (obrazový bod)

Zpracovatel na webovou stránku (nebo na jeho kteroukoli podstránku), prostřednictvím nástroje Facebook pixel (dříve obrazový bod pro sledování konverze) vkládá kód JavaScript, který pošle odkaz pro Facebook, když uživatel vyhledá stránku, nebo tam uskuteční nějakou činnost. To jednak napomáhá při interpretaci návratnosti nákladů věnovaných na reklamu Zpracovatele, z druhé strany usnadňuje, aby své inzeráty zobrazoval pro uživatele, u nichž má větší šanci konverze mimo Facebooku. Facebook pixel nesbírá, neukládá, nepřenáší osobní údaje. O používání a fungování Facebook pixel můžete najít více informací na stránce www.facebook.com.

Facebook remarketing

Zpracovatel do webové stránky (nebo do jejího kterékoliv podstránky) umístí kódovací sadu, jejímž cílem je to, aby pro uživatele, který navštíví danou webovou stránku, se stala dostupnou reklama, inzerát Zpracovatele tehdy, když používá Facebook. Kódovací sada Facebook Remarketing nesbírá, neukládá, nepřenáší osobní údaje. O používání a fungování kódovací sady můžete najít více informací na stránce www.facebook.com.

Google Adwords remarketing

Zpracovatel do webové stránky (nebo do jejího kterékoliv podstránky) umístí kódovací sadu, jejímž cílem je to, aby pro uživatele, který navštíví danou webovou stránku, se stala dostupnou reklama, inzerát Zpracovatele, když surfuje na webových místech Sítě Google Display, a / nebo v systému Google vyhledávají na výraz v souvislosti se Zpracovatelem nebo službami Zpracovatele. Kódovací sada nesbírá, neukládá, nepřenáší osobní údaje. O používání a fungování kódovací sady můžete najít více informací na http://support.google.com.

 

Na základě výše uvedených, Zpracovatel analytické systémy nepoužívá na sběr osobních údajů.

Zpracovatel upozorňuje uživatele, že většina internetových prohlížečů automaticky přijímá cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout.

Nakolik je každý internetový prohlížeč odlišný, uživatel může nastavit své preference v souvislosti s cookies jednotlivě, pomocí seznamu nástrojů internetového prohlížeče.

Zpracovatel upozorňuje uživatele, že je možné, že některé vlastnosti nebudou moci používat na webové stránce, pokud se rozhodnou, že nepřijmou cookies. 

 

Předává, přenáší další údaje Zpracovatel pro jiného?

Zpracování osobních údajů v podstatě provádí Zpracovatel, nebo pokud úkolem pověří jiného, v tom případě zpracování provádí (jí) Zprostředkovatel(é), uvedení v Příloze č. I. Pravidel. V tomto případě Zpracovatel poskytuje údaje směrem k Zprostředkovatelem, a nikoliv za činnost zprostředkovatelů.

Jaká mám práva?

Na základě infozákonu, jakož i Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 jsou práva subjektů údajů následující: právo na informace, právo na opravu, právo na vymazání, "právo na zapomnění", právo na uzavření / omezení údajů, právo na zpochybnění, právo obrátit se na soud, právo obrátit se na orgány.

Podrobné charakteristiky a omezení jednotlivých práv byly stanoveny v Pravidlech.

Kde a kým způsobem mohu požadovat podrobnou podporu o zpracovávání, přenosu údajů, jakož i kde a jakým způsobem mohu svá práva využívat?

Zpracovatel upozorňuje subjekty údajů, že subjekty údajů mohou své právo na vyžádání informací i využívání jejich jiných práv - pokud to nevylučují právní předpisy -, uskutečnit prostřednictví, odeslání svého prohlášení na emailovou adresu dataprotection@petissimo.hu nebo na jiný kontakt Zpracovatele Zpracovatel prohlášení v nejkratším čase od jeho přijetí, ale maximálně do 15 dnů přezkoumá a poskytne odpověď, jakož i provede nezbytné kroky na základě záležitostí uvedených v prohlášení, v pravidlech, jakož i v právních předpisech. Pokud se uskutečňuje součinné, společné zpracování údajů, v tom případě může Subjekt údajů využít své právo u kteréhokoliv Zpracovatele.

Kam se mohu obrátit v případě porušení práva na sebeurčení?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

V případě porušení práva v souvislosti s obsahem, který uráží mladistvé osoby, podněcuje k nenávisti, vylučuje, s obsahem, který porušuje práva související s nápravou, práva zesnulé osoby, porušuje dobré jméno:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Poštovní adresa: 1525. P.O. Box 75

Tel.: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Subjekt údajů se může v případě porušení jejích práv obrátit na soud. Soud v případě koná mimo pořadí. Soulad zpracovávání osobních údajů s právními předpisy je povinen dokázat Zpracovatel.

V tom případě, že Zpracovatel protiprávním zpracováním údajů Subjektu údajů, nebo porušením požadavků na bezpečnost údajů poruší osobnostní práva Subjektu údajů, Subjekt údajů může od Zpracovatele požadovat úhradu za svoji utrpěnou újmu.

Jak zajišťuje Zpracovatel bezpečnost mých údajů?

Zpracovatel zajišťuje bezpečnost údajů. V zájmu toho realizuje ta technická a organizační opatření a vytvoří ta pravidla postupů, která jsou potřebná pro uplatnění pravidel směrodatných právních předpisů a ochrany údajů a tajemství.

Zpracovatel chrání údaje vhodnými opatřeními zejména před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením nebo náhodným zničením, poškozením, dále před znemožněním přístupu vyplývajícího z používané techniky.

Uplatnění pravidel pro bezpečnost osobních údajů Zpracovatel zajistí (i) prostřednictvím interních pravidel, pokynů, procesních postupů, které jsou od Pravidel pro ochranu a bezpečnost osobních údajů odděleny jak obsahově, tak formálně.

Zpracovatel při určení a aplikování opatření o bezpečnosti osobních údajů přihlíží na aktuální vyspělost techniky, a z několika možných způsobů řešení pro zpracování osobních údajů zvolí ten, který zajistí ochranu osobních údajů na vyšší úrovni, s výjimkou, pokud by to znamenalo nepřiměřené potíže.

Zpracovatel v okruhu svých úkolů v souvislosti s informatickou ochranou zajistí především:

opatření zajišťující ochranu proti neoprávněnému přístupu, v rámci toho ochranu softwarových a hardwarových nástrojů, respektive fyzickou ochranu (ochrana proti přístupu, ochrana sítě);

opatření zajišťující možnost obnovy databází, v rámci toho pravidelné bezpečnostní zálohování, a oddělené, bezpečné správy kopií (zrcadlení, bezpečnostní uložení);

ochranu databází vůči virům (antivirová ochrana);

fyzickou ochranu databází, respektive jejich nosných nástrojů v rámci toho ochranu proti poškození požárem, vodou, zásahem bleskem, jiným živelným účinkem, respektive možnost obnovy poškození, které nastaly v důsledku takových událostí (archivace, protipožární ochrana).

Další informace

Zpracovatel prohlašuje, že

činnosti zpracování osobních údajů s povinností oznámení zařadil do evidence u Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní orgán pro ochranu osobních údajů a svobodu informací), čísla vztahujících se úředních rozhodnutí jsou dostupné na stránce https://www.petissimo.cz.

vyhrazuje si právo na změnu Informací z důvodu mezitím se měnícího pozadí právních předpisů, Pravidel a jiných interních pravidel.

 

Místo a datum: dne 1. května 2018. 
Dr. Józsefné Varga 
Jednatel 
Petissimo Kft.